top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONA KRAINA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Zielona Kraina działający pod adresem www.zielonakraina.waw.pl, prowadzony jest przez Justynę Szwarc, osobę fizyczną, autorkę pobieranych w sklepie audiobooków.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów/pobrań audiobooków, w szczególności zasad zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 9 ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, wchodząc w zakładkę strony Regulamin.

6. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: www.zielonakrana.waw.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. K.C. (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ust. Z dnia 23 kwietnia 1964 r. K.C. (tj. Dz.U. z 2023 

r. poz. 1610, ze zm.). Klient pobierając towar (audiobooka) składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

7. Sklep dysponuje wyłącznymi prawami autorskimi w zakresie sprzedawanych Towarów. Klient nie może rozpowszechniać ani powielać Towarów bez uzyskania uprzedniej zgody od Sklepu.

8. Dystrybucją Audiobooka zajmuje się Wydawnictwo BookEdit, ul. Ogrodowa 1L, 05-092 Kiełpin, NIP 1181423726, Regon 015645923.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujący zasady korzystania z Usług sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem sklepu.

Klient – osoba fizyczna (w tym konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, ze uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez sklep.

Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której klient może dokonać zakupu,
w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenia niektórych warunków Umowy Sprzedaży: dostawy i płatności.

Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Towary oraz w którym klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.zielonakraina.waw.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Justyna Szwarc, która prowadząc działalność zarobkową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – autorska rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa formularz zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez formularz zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienie od klientów są przyjmowane za pomocą Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony internetowej www.zielonakraina.waw.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienia Towarów realizuje się w następujący sposób:

Należy dodać do koszyka plik znajdujący się przy opisie i ikonie każdego audiobooka, a następnie przejść do koszyka

i dokonać opłaty. Plik zostanie przesłany automatycznie na adres mailowe w formie aktywnego przez 30 dni od daty zakupu linku do pobrania.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie zamówienia na swój adres e-mailem, podany w formularzu zamówienia wraz z linkiem do pobrania Towaru.

5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty oraz otrzymaniu płatności, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

6. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

7. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Dostępnymi środkami porozumiewania się ze Sklepem są:

a. e-mail: info@zielonakraina.waw.pl

b. www.zielonakraina.waw.pl (formularz kontaktowy).

10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania sklepu możliwą formą płatności jest:

a. Przelew bankowy za pośrednictwem natychmiastowego przelewu PayPal,

b. Płatność za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej,

c. Płatność na telefon 508398552. W tytule przelewu należy podać tytuł audiobooka. Po zatwierdzeniu płatności na adres mailowy podany w zamówieniu zostanie przesłany link z plikiem do pobrania. Czas oczekiwania w tej metodzie płatności wynosi 1 dzień.

2. Klient, który dokonał zamówienia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym razie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.

5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym a art. 556 i następne ustawy K.C. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

a. Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności i przeznaczenia;

b. Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

c. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia.

d. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna towaru ma miejsce wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawej osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu winka z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wymianie wadliwego towaru na wolny od wad lub wadę usunie.

6. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie do Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

9. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane:

a. pocztą elektroniczną: na adres e-mail znajdujący się na stronie internetowej w zakładce kontakt..

b. poprzez formularz kontaktu znajdujący się na stronie internetowej www.zielonakraina.waw.pl w zakładce kontakt.

9. Reklamacja powinna zawierać:

a. Dane osoby zgłaszającej reklamację: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, opcjonalnie adres korespondencyjny.

b. Wskazanie przyczyny reklamacji

c. Tytuł audiobooka, którego reklamacja dotyczy.

10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14-stu (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub wadę usunąć w terminie 14-stu (czternastu) dni , od dnia otrzymania od odstąpienia od umowy.

12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru albo usunięcia wady, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego w terminie 14-stu (czternastu) dni, uważa się, ze żądanie to uznał za uzasadnione.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania wizualne i/lub dźwiękowe albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało rozpakowane dostarczeniu.

7. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjnie nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy sądem polubownym.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin sklepu określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedażowa zawarta jest pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.zielonakraina.waw.pl.

4. Aby moc korzystać z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie niezbędnych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiających przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom umieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części pozostaje bez zmian. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Klauzula RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Szwarc, osoba fizyczna nie prowadząca działalność gospodarczej.
2. Admiistrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem zgodnie z art. 6 pkt 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
5. Dane osobowe wskazane w formularzu zamówień nie zostają nikomu przekazywane i służą jedynie realizacji pobrania niniejszego zamówienia tj. audiobooka.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przysługuje prawo z tytułu rękojmi. W związku z wymaganiami prawa podatkowego, Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
7. Klient/Konsument ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia dotyczącego ochrony danych osobowych, Klient/Konsument ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

bottom of page